MST: 0107066405

STK: 206923019 ACB HOÀNG CẦU, HÀ NỘI

  • Thi công tăng cứng mặt sàn bằng Sikachapdur Grey
  • Thi công tăng cứng mặt sàn bằng Sikachapdur Green
  • Thi công tăng cứng đánh bóng sàn dùng dung dịch Dr.Crete